prhg.net
当前位置:首页>>关于C语言,求能够被N整除的正整数的个数有多少个.(不...的资料>>

C语言,求能够被N整除的正整数的个数有多少个.(不...

#include int main(void) { int n,i,k; printf("请输入一个数据:"); while(scanf("%d",&n)==1) { k=0; for(i=2;i

#includeint main(){int n,y=1,i; scanf("%d",&n); for(i=5;i

#include int main(){ int i,n; int sum=0; printf("请输入一个正整数n的值:"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

#include int main(int argc,char *argv[]){ int m,i,n,t,N; printf("Input N(int N>0)...\nN="); if(scanf("%d",&N)!=1 || N

//希望我的回答对你的学习有帮助#includeint main(){int i,m,n;scanf("%d%d",&m,&n);for(i=m;i

#include #include int main() { int n,m,i,count=0; scanf("%d%d",&n,&m); for(i=pow(10,n)+6;i

如下: /*用c语言编写程序 输入一个正整数n,求1到n的数中1出现的个数 */#include"stdio.h"intcount(int n) {int i,j,c=0;for(i=1;i

标准的做法是循环遍历 #include int main(){ int n; int i,c=0; scanf("%d",&n); for(i=1; i

我已经回答过这个问题了。。。。不是这个ID问的,但是已经解决了啊 #include "stdio.h" void main() { int m, n; printf_s("enter m = "); scanf_s("%d", &m); printf_s("enter n = "); scanf_s("%d", &n); // 求出n位整数的上下限 int max = 1,...

#includeint main(){ int m=scanf("%d", &m); int n=scanf("%d", &n); if(0==m%n) { printf("%d %d", m,n); }else{ printf("NO"); } return 0;}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com